سید علی اصغر رضایی طالشی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران ، اظهار داشت: ایجاد این مراکز به منظور بهره گیری از خیران اشتغال و توسعه نقش کمی و کیفی آنان در فرایند توانمندسازی و اشتغال مددجویان و سایر اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:با توجه به اجرایی شدن برنامه راهبردی – عملیاتی اشتغال و خودکفایی با رویکرد توسعه خود اتکایی در زمینه شناسایی و ساماندهی ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه خیرین اشتغال و کارآفرینی و هدایت و اتصال آنان به نیازمندی های اشتغال مددجویان مراکز نیکوکاری مختص «کارآفرینان حرفه ای» در مازندران ایجاد می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران تصریح کرد: ایجاد و راه اندازی مرکز نیکوکاری ویژه کارآفرینان حرفه ای و پیشتازان کسب و کار در شهرستان های استان (هر شهرستان یک مرکز) با هدف نظام مندکردن ارائه خدمات اشتغال زایی ، آموزش ها مهارتی ،کارآفرینی ،کمک به رفع موانع، مشکلات و تنگناهای فضای کسب و کار مددجویان به واسطه ی امکانات و توانمندی های کارآفرینان نیکوکار با محوریت مرکز نیکوکاری و تعامل پویا، مستمر و گسترده است.

رضایی گفت: مراکز تخصصی تحت عنوان «مراکز نیکوکاری کار آفرینان حرفه ای»علاوه بر اینکه به طور مستقل ماموریت های تخصصی حوزه اشتغال و کارآفرینی را در قبال جامعه هدف نیازمندان عملیاتی می کنند در خصوص آموزش و توانمندسازی سایر مراکز نیکوکاری شهرستان مسئولیت ویژه دارند.

خاطر نشان می شود: تاکنون ۱۲۲ مرکز نیکوکاری در مازندران با هدف مردمی شدن حمایت های اجتماعی، ارائه خدمات هدفمند با رویکرد توانمندسازی نیازمندان محلی، گسترش حضور آگاهانه و موثر آحاد جامعه ایجاد شده است.