صبح امروز ۱۰۰۰ بسته معیشتی از محل درآمد موقوفه آقا ابوالحسن ارباب به تولیت دکتر هاشم مقصود نیا تهیه و بین نیازمندان جامعه هدف بهزیستی ، کمیته امداد و دیگر نهادهای خیریه آمل توزیع شد.