صبح امروز، طی حکمی از سوی رئیس انجمن ورزش چوگو کشور ، حسن رمضانزاده یکی از فعالین سیاسی، فرهنگی و رسانه ای استان مازندران به عنوان رئیس کمیته بین الملل انجمن چوگو فدراسیون ورزش های همگانی کشور منصوب شد.