اتحادیه تالار داران و رستوران داران شهرستان آمل در حرکتی بی نظیر و خیرخواهانه هر ۲ هفته یکبار افرادی که تحت پوشش خیریه های مختلف هستند را به رستوران ها و تالارهای مختلف آمل برده تا ساعاتی شاد را برایشان رقم بزنند و اشاعه کار خوب و فرهنگ درست برخورد با کودکان بد سرپرست، بی سرپرست و نیازمندان را نشان دهند.

این هفته کودکان بد سرپرست و بی سرپرست خیریه خانه پدر مهمان اتحادیه و رستوران تیسا واقع در سیتی سنتر اکسین بودند که ما هم برای ترویج این کار زیبا بر آن شدیم تا گزارشی تهیه کنیم.

گفتنی است موسسه خیریه خانه پدر مشکلات زیادی دارد که نیازمند یاری خیرین و مردم می باشد که مهمترین آنها نداشتن مسکن و کمبود نقدینگی است.