عصر امروز مراسم تکریم و تجلیل از ۲۰ بانوی نمونه شهرستان آمل در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی، بهداشت و درمان و سایر موارد به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری آمل، سازمان تبلیغات و هیات اندیشه ورز شهرستان در سالن شهرداری برگزار شد.