روشنایی رابطه مستقیمی با حس امنیت مردم در هر جامعه ای دارد ولی متاسفانه مدتی است شاهد خیابان ها و کوچه هایی در سطح شهر آمل هستیم که فاقد روشنایی می باشد و همین موضوع نارضایتی بسیاری از همشهریان عزیز آملی را در پی داشته است./ خبر و گزارش: سحر صالحی