پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به سراغ مردم شهرستان آمل رفت تا با گزارش ویژه ای همراه شما باشد.