صبح امروز پایگاه اورژانس۱۱۵ مرحوم حاج مهدی اسکو با حضور مسئولان شهرستانی افتتاح شد.