صبح امروز در روز عید غدیر به همت خیریه مهرورزان طلوع زندگی که از موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی می باشد، دهمین کاروان سلامت با هدف افزایش سطح سلامت بین مردمان مناطق مختلف به روستای تازه آباد بخش مرکزی آمل اعزام شد.