موکب خدام الرضا، روز گذشته با برپایی جشن بزرگ غدیر در آمل و ایجاد غرفه های مختلف فرهنگی، شور و نشاط خاصی را در بین مردم شهر هزار سنگر آمل ایجاد کرد.