عصر امروز با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در مرکز کارآفرینی بین المللی دانشگاه شمال شهرستان آمل افتتاح شد.