باشگاه دوچرخه سواری گراد با مدیریت امیر حسین اسدیان ورزشکار جوان و ارزشمند آملی و با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.