به نقل از وبلاگ پایگاه خبری روستای هلی کتی /

دهمین جلسه مجمع خیرین شعبه۳آمل(۱۲)روستای پائین خیابان لیتکوه مورخه۹۴/۱۰/۱۳ درمنزل برادرفامیلی مدیرمالی مجمع باحضوراعضای هیئت مدیره ونماینده گان روستاهای تابعه تشکیل شدابتداءتلاوتی چندازکلام الله مجیدقرائت سپس برادرفضلی رئیس هیئت مدیره مجمع ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین درخصوص گلریزان مجمع به حاضرین توضیحاتی دادند.ایشان افزودندباتوجه به گلریزان صورت گرفته ومبالغ اهدایی از سوی مردم خیر به هشت مورد درخواست متقاضیان خدمات رسانی شدو انتظار داردازنماینده گان واعضای هیئت مدیره از افرادخیروبا نفوذ منطقه در جشن گلریزان دعوت بعمل آید

در ادامه برادر قلی زاده در راستای پیشنهاد برادر فضلی نیز توضیحاتی دادند ودرپایان هریک ازنمایندگان روستانظرات،پیشنهادات،انتقادات خودرا درخصوص روندکارمجمع دادندکه مقررگردیددرجلسه بعدی تصمیم گیری گرددجلسه باذکرصلوات خاتمه یافت.