قوی باش و نترس

هرگاه بترسی شکست میخوری

ترس از تنگدستی ترس از شکست ترس هیچ قدرتی برایت بجا نمیگذارد

وقتی هراسانی آنچه که از آن بیم داری را بسوی خود میکشانی

آنقدر قوی باش تا هرروز با زندگی روبرو شوی

زندگی هیچ مسابقه نیست بلکه سفریست که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد و چشید

تا وقتی با ترستون مواجه نشین نمیتونین بر اون غلبه کنین

حقیقتا تا خراب نکنین تا تجربه بدست نیارین نمیتونین به ترستون غلبه کنین

با ترس هاتون بجنگین تا طعم پیروزی رو بچشین

موفق و پیروز باشین…?