برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع بازگشت موتورسیکلت‌های فرسوده به چرخه حمل و نقل شهری پرداخته است.

گزارش‌ها حاکی از این است که موتورسیکلت‌های قدیمی توقیفی در پارکینگ‌ها، پس از رهایی توسط مالک، با مالکیت جدید به چرخه حمل و نقل بازمی‌گردند.

دانلود