برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی موافقت‌ها و مخالفت‌ها با تولید موتورهای دیزلی پرداخته است.

در حالی که تولید موتورهای دیزلی سواری مراحل نهایی خود را می‌گذراند، شورای اقتصاد با تولید این موتورها مخالفت کرده است.
این در حالی است که موافقان می‌گویند برای طراحی و ساخت این موتورها میلیاردها تومان هزینه شده است.

دانلود