برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع نابودی نفت عربستان در حملات پهپادی پرداخته است.

در پی حمله پهپادی یمن به تاسیسات نفتی عربستان، علاوه ر نابودی نیمی از نفت عربستان، قیمت نفت، دیروز بیشترین رشد یکباره در چندین دهه گذشته را تجربه کرد.

دانلود