برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع مذاکره آمریکا با ایران پرداخته است.

ایشان دیروز در جلسه درس خارج فقه، گفتند که سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئولان یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.

دانلود