برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به موضوع سیاه نمایی یک روزنامه پرداخته است.

یک روزنامه به تازگی با هدف توهین و جریان سازی، سیاه پوش کردن شهر و خیابان‌ها در محرم را بیهوده خوانده و آن را موجب افسردگی عنوان کرده است.

کارشناسان معتقدند رنگ سیاه فقط نشانه غم نیست و در کشورهای مختلف، معانی بسیاری دارد.

دانلود