برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی وضعیت سامانه حقوق و مزایا پرداخته است.

آخرین مهلت دولت برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا، دیروز به سر رسید، اما گویا اتفاق مهمی در این خصوص روی نداده است.

دانلود