برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به بررسی تخلفات صنعتی پرداخته است.

برخی واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر سهمیه نفت کوره خود را به قیر تبدیل می‌کنند.
متخلفان با تبدیل نفت کوره به قیر و فروش آن به قیمت ۱۰ برابر نفت کوره در بازار، درآمد چشمگیری به جیب می‌زنند.

دانلود