عصر امروز مسابقات قهرمانی مچ اندازی استان مازندران با حضور ۲۵۰ شرکت کننده از ۱۱ شهرستان در سالن شهرداری آمل برگزار شد.