روز گذشته مطابق پنجشنبه های هر هفته، کاروان سلامت و تخصصی بهزیستی آمل برای ارائه خدمات رایگان به روستای رودبار هراز پی این شهرستان رفت.