عصر امروز علی رجبی مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران با توجه به شرایط نامساعد سالن پیامبر اعظم آمل، جلسه ای با رئیس اداره ورزش و روسای چند هیات این شهرستان برگزار و تصمیماتی در راستای بازسازی قسمت هایی از سالن اتخاذ شد.