امیرحسین حمزه نوا رئیس اتاق اصناف شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از تسهیل در اخذ پروانه کسب به صورت الکترونیکی و همینطور وضعیت نظارت ها بر صنف های مختلف توضیحاتی را بیان کرد.