صبح امروز با توجه به درخواست های متعدد باغداران شریف و زحمتکش آمل به سراغ این تولید کنندگان همیشه مظلوم در شهر بابکان رفتیم تا پای درد و دل آنها بنشینیم.