صبح امروز برای اولین بار در کشور، ماراتن گذر از طبیعت به همت فدراسیون ورزش های همگانی ،کمیته تلاش و هیات همگانی استان مازندران دربخش آقایان با حضور ۵۲ ورزشکار از سراسر کشور در روستای بلیران شهرستان آمل برگزار شد.