تریبونی با حرف‌های مو سفیدها، میانسال‌های بازاری و جوان‌های بدون پارتی خطاب به کاندیداها را مشاهده می‌کنید.

لینک دانلود