۲۵ مهرماه آقایان (سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)، حسین شهبازی زاده (دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)، هادی مسعودی (عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی) و مصطفی پورخسروانی (دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز) محاکمه خواهند شد.

 

گفتنی است این چهار نفر در پی شکایت مدعی العموم و با صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری ارجاع داده شدند.

 

در همین راستا ۲۹ تشکل دانشجویی شامل بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مختلف کشور با صدور بیانیه ای از این ۴ جوان حمایت کردند.