احمد صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با حضور مسوولین جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و مأمورین نیروی انتظامی شهرستان محمودآباد، ۱۶ مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان تخریب و ۹ هزار مترمربع اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به انجام دهگردشی های مستمر توسط اکیپ دهگردشی این مدیریت، تصریح کرد: پس از ارایه موارد قانونی از سوی مسوولین و کارشناسان ذیربط این مدیریت مبنی بر اینکه عمل دیوارکشی و ساخت بنای غیرمجاز بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحی آن است، سه  فقره بنا و ۱۳ فقره دیوارکشی غیرمجاز در ۱۱ هزار و ۸۶۰ مترمربع از زمین های کشاورزی بخش سرخرود این شهرستان تخریب شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه با هر‌گونه ساخت ‌و ‌ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین‌کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون برخورد خواهد کرد، افزود: گشت حفاظت از اراضی کشاورزی این شهرستان به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی بوده و بازدید مستمر کارشناسان برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی به طور جدی دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کرده و برای مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی تابعه خود مراجعه کنند.