برخی از مردم نیز با دیدن این پرستاران از ماشین‌های خود پیاده شده و به آنها اعتراض کردند.