پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه از این پس هر چهارشنبه ها مهمان نگاهتان خواهد بود تا در ابتدای کار با همکاری هیات ورزش های همگانی استان مازندران به معرفی ۸۲ رشته ورزشی این هیات بپردازد; به همین منظور در اولین گام به سراغ رضا مردانی مسئول کمیته گردشگری ورزشی هیات همگانی مازندران رفتیم و گزارشی تهیه کردیم.