پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور حمایت از مشاغل، کسبه ها و تولید کنندگان  از این پس هر پنجشنبه به سراغ یکی از این صنف ها رفته و مشکلات، معضلات و خواسته هایشان را منتشر خواهیم کرد و به همن منظور در اولین گام به سراغ مجید کامیاب یکی از پیرایشگران باتجربه شهرستان آمل رفتیم و مصاحبه ی جالبی را با وی انجام دادیم.