مصطفی رضاییان یکی از کارکنان شبکه بانکی شهرستان آمل با حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در مورد اجرای طرح تحول چک مصوب سال ۱۳۹۷ که از ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد، توضیحات کامل و جامعی را بیان کردند.