✅عوامل پیدایش انقلاب اسلامی

🔸عوامل جهانی:
سلطه و هژمونی نظام‌ لیبرال دمکرات بلوک غرب به رهبری آمریکا و نظام سوسیالیستی شرق به رهبری شوری که تمامی کشورهای جهان لاجرم به پذیریش رهبری یکی از این دو بلوک غرب یا شرق بودند.

🔹عوامل داخلی:
ایران ما از سال ۱۳۰۰با به قدرت رسیدن رضا خان با کوتای انگلیسی وابسته به غرب و در سال ۱۳۲۰ با کودتای آمریکایی زیر سلطه آمریکا رفته که با کودتای ۲۸مرداد پایه های استعماری آمریکا در ایران محکم شده و در سال ۴۲با تصویب کاپیتولاسیون استعمار ننگین آمریکا بر ایران تصویب شد که اعتراض مردم و در راس علما و در راس همه سخنرانی آتشین امام رو در بر داشته که النهایه منجر به دستگیری و تبعید امام از قم به تهران و با هواپیمای نظامی به نجف و در نهایت به فرانسه بمدت ۱۵سال در تبعید بودند که درین مدت چپاول کشور و فساد دربار انحراف دین اسلام و مذهب تشیع و باقی ماندن اسلام ظاهری با درون سلطنتی پهلوی منهای اسلام سیاسی اعتراضات علما و در راس امام را به همراه داشت که در واقع شروع نهضت را بعد از ارتحال ایت الله برو جردی از سال خرداد۴۲ باید دانست و در مدت تبعید امام به کادر سازی و هدایت نیروها و تربیت سربازان خود در گهواره‌ای مادران متعهد می پرداخت.

از دیگر عوامل داخلی انقلاب ، وجود شخص حضرت امام است که ساختار تربیتی و خانوادگی ایشان همانطور که در جلد ۱ کتاب پا به پای آفتاب آمده یک خانواده مذهبی عالم دینی و همواره ملجا و پناهگاه مردم در طول تاریخ ۲۰۰ساله اخیر بودند و امام با طی مدارج علمی و معنوی و با تسلط ژرف و عمیق بر منابع دینی نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را در بستر دین اسلام ناب محمدی استخراج و طراحی نموده که ذات آن و کلید واژه اصلی ایشان اسلام سیاسی ستیزه گر و مبارز است که در نوع خود قرائت جدید از دین بوده و توانسته با استمداد از الطاف الهی که مصداقا شهادت فرزند خود آقا مصطفی را نوعی لطف الهی دانسته و با استقامت بی بدیل و تکیه بر حضور مردم و حمایت مردم از اصل ولایت فقیه توانسته حکومتی تشکیل دهد که اساس سلطنت ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی را از بیخ و بن برچیند و در طرح جدید حکومت داری خود ساختاری نو طراحی که که نشان داده در عین اینکه می توان مظلوم بود ظلم ستیز و استعمار ستیز بود اما زبر بار سلطه هم نرفت…

🔸عوامل منطقه ایی:
وابستگی کشورهای عربی عمدتا به آمریکا و استثمار منابع نفتی توسط غرب و جنگ بین اعراب و انحراف و زوال و پایه ریزی اسلام سازشگر در این کشورها زمینهای بیش از پیش اعتراضات علما و رو شنفکران دینی را به همراه داشته است.

✍ مهدی یعقوبیان