انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین در شهرستان آمل با عملکرد درخشان خود توانست در عین شایستگی بر اساس معیارهای وزارت بهداشت، رتبه برتر را از بین ۲ هزار خیریه فعال در حوزه سلامت کشور، کسب کند.