عصر امروز گروهی از اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های هند از موزه تاریخ و دیگر اماکن تاریخی آمل بازدید کردند.