روز گذشته تعدادی از اعضای خانه مطبوعات شهرستان آمل، مهمان حسین نورانی یکی از مدیران موفق آملی و شهردار فعلی شهر خسروآباد جاجرود بودند و در یک سفر یکروزه از ظرفیت ها و پروژه های در دست احداث این شهر بازدید کردند.