صبح امروز دومین طرح گروه جهادی شهدای بهزیستی با حضور حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مازندران، حاج کمیل نظافتی سفیر مهربانی، اسفندیاریان رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل، اسماعیلی بخشدار دشت سر با همکاری مرکز مثبت زندگی منطقه دشت سر برگزار و همچنین از منازل جامعه هدف تحت پوشش در این روستا بازدید شد.