سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به استاد شهریار از شاعران پرآوازه و معاصر کشور می باشد که شعرهایش زبانزد خاص و عام است و شهرت شعر هایش به حدی بود که ۲۷ شهریور ماه را به نام شهر و ادب فارسی نامگذاری کردند.