خیریه آبشار عاطفه های شهرستان آمل روز گذشته اقدام به تهیه و توزیع ۵۰۰ سبد معیشتی به ارزش ریالی هر بسته ۲۰۰ هزار تومان بین نیازمندان آملی کرد.