پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به درخواست های شما مخاطبان مبنی بر کمبود اقلام داروهای ضروری نظیر سرم، آزیترومایسین، قطره سدیم کلراید و امثال آن در داروخانه های سطح شهرستان آمل و همینطور تخلفات برخی داروخانه ها در عدم ثبت نسخه و فروش دارو به صورت آزاد به سراغ دکتر خسروی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل رفت و گفتگویی با ایشان ترتیب داد.