روز گذشته به مانند پنجشنبه های هر هفته تیم تخصصی و پزشکی بهزیستی آمل به منظور ارائه خدمات رایگان و سرکشی از خانواده های تحت پوشش، به روستای کمدره بخش دشت سر شهرستان آمل رفت.