صبح امروز چهارمین کاروان ترویجی الگوی کشت محصولات زراعی استان مازندران با حضور محققان، کارشناسان، خبرگان کشاورزی و مروجان این حوزه در روستای حاجی کلا سفلی بخش سرخرود شهرستان محمودآباد استقرار یافت.