حمیدرضا شیرزاد کارشناس ارزیاب خسارت صندوق بیمه کشاورزی مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه ضمن تشویق کشاورزان برای بیمه کردن اراضی کشاورزی خود در این صندوق با توجه به تنش های خشکی و دیگر عوامل طبیعی موجود بیان کرد: در سال ١۴٠١ از ١٧۴۵١ هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان محمودآباد، برای ١٩۴۵ هکتار بیمه نامه صادر شد و با توجه به قیمت حداقل ٣٢٠ هزار تومان و حداکثر ۵۵۰ هزار تومانی بیمه نامه در یک فصل زراعی توصیه می شود تمامی کشاورزان مبادرت به بیمه اراضی کشاورزی خود کنند.