تکیه و آستانه پهنه ی کلای ساری از شاخص ترین مکان های مذهبی، فرهنگی و گردشگری استان مازندران است و به همین منظور به روستای پهنه کلای ساری رفتیم تا از این مکان گزارشی تهیه کنیم.