دکتر سعید فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از جذب اعتبار ۵٠٠ میلیارد تومانی در آینده ای نزدیک برای محور چمستان به آمل خبر داد و گفت : عدم تملک ١٨٠٠ متر از زمین های موجود، باعث توقف پروژه روگذر نور به رویان شده است و وزارت راه و شرکت زیر ساخت تملک این میزان زمین را برای ادامه کار، به اندازه ٢ برابر اعتبارات پروژه روگذر اعلام کرده اند که باید اقدامی اساسی در این موضوع انجام شود.