عصر امروز سحر صالحی سردبیر ارزشمند رسانه مازندرانه و از فعالین رسانه ای کشور، طی حکمی از سوی عرفان آسیایی رئیس انجمن سوارکاری دانشگاه های استان مازندران، با توجه به تجارب ارزشمند در زمینه روابط عمومی و رسانه ای، به سمت مسول روابط عمومی این انجمن در استان مازندران منصوب شد.