شامگاه امروز مجمع خیرین سلامت شهرستان نور با حضور فرماندار نور، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رئیس بیمارستان امام نور و رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و خیرین خیر اندیش در رستوران کاسپین برگزار شد.