پیر طاهر غفاری گالش جنگل هیرکانی در منطقه سیاه بیشه، طی گفتگوی احساسی و پر از بغض با مازندرانه بیان کرد: چون سواد آکادمیک ندارم صدایم به جایی نمی‌رسد و از تمام رسانه ها و مردم می خواهم کمکم کنند تا همانطور که مرال ها را از ۵ عدد به حدود ٧٠ عدد رساندیم، این روند را ادامه دهیم و برای حفظ جنگل های هیرکانی که حالشان خوب نیست، اقدامی اساسی کنیم.